Bofelleskap

Vi har ett bofelleskap med opptil 5 plasser godkjent for: §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1 bokstav a til d.

Vi har også fire bofelleskap med henholdsvis opptil 2 og 3 plasser godkjent for: §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1 bokstav a til d, 6-2, 4-4, 6-2 femte ledd, 6-2 sjette ledd og 6-1

For alle bofelleskapene vil allerede plasserte tiltak definere hvilke §§ som bofelleskapet har mulighet til å gi et tilbud.

Bofelleskapene har beliggenhet i henholdvis Porsgrunn, Bamble og Sandefjord kommune. Bofelleskapene driftes av erfarne miljøterapeuter og benytter en medleverturnus (3-7-4-7) for å best mulig kunne gi en kontinuitet og forutsigbarhet for ungdommen som til enhver tid bor der

Curas målgruppe vil primært være barn/ungdom fra 13-18 som har ulikt behov for omsorg. Utfordringene til barnet/ungdommen kan være komplekst. Institusjonsplanen som følger legger derfor til grunn generelle mål og verdisyn for virksomheten. I arbeidet med barnet/ungdommen og dets familie og nettverk vil målsettinger og tiltak bli individuelt tilpasset og ytterligere konkretisert.

Det gjøres en vurdering av hva som til enhver tid er gunstig alderssammensetning av gruppen barn/ungdom kombinert med deres utfordringer. Boligen er primært åpent for både gutter og jenter. Det vil allikevel også her være vurdering av barnegruppen som helhet, og de enkelte barn som til enhver tid bor på bofelleskapet, som vil være avgjørende for kjønnssammensetningen hvorvidt den bør være homogen eller ikke. Barnets beste, og dets trygghet, vil til enhver tid være et grunnleggende prinsipp i de vurderingene som blir anbefalt, ellers ligger Lov om barnevernstjenester §5-4 til grunn.

Særskilt tillegg ved atferds plasseringer etter §§ 6-1 og 6-1: 

Vurderinger av risikonivå utføres ved hjelp av Youth Level og Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). Grunnleggende antagelser bak YLS/CMI er at årsaker til ungdommers antisosiale atferd er et komplekst nettverk av samhandlende variabler ved ungdom og omgivelsene. Viktige variabler er ungdommens utviklingsmessige historie, kjennetegn ved familiesituasjonen, ungdommens personlighet, atferd og kognitive ferdigheter, ungdommens skolemessige erfaringer, venneassosiasjoner, og ungdommens antagelser og holdninger, særlig i forhold til antisosiale aktiviteter. 

Nasjonalt inntaksteam utfører målgruppevurdering av alle saker med risikovurderingsinstrumentet YLS/CMI.

Ungdommer med høy risiko kjennetegnes av mange risikofaktorer. Risikofaktorer er faktorer som, dersom de er tilstede, øker sannsynlighet for atferdsvansker i framtiden. Det Cura vil fremme er beskyttelsesfaktorer.

Særskilt tillegg ved akuttplasseringer etter §§ 4-1, 4-2, 6-2 femte ledd, 4-4, 6-2 sjette ledd:

Akuttarbeidet i institusjonen retter seg mot barn som befinner seg i en krisesituasjon som har behov for umiddelbar plassering utenfor hjemmet. Førende for arbeidet er en forståelse av barnets individuelle hjelpebehov når en akuttsituasjon har oppstått”

Barn som plasseres akutt har et særlig omsorgsbehov i den situasjonen de er i. Cura baserer arbeidet på de 10 kvalitetsindikatorer som er skissert i faglig veileder utgitt fra Bufetat.

Cura sin primære oppgave vil ihht. Lov om barnevernstjenester § 1-1 være å gi barna som bor der en reel følelse av trygghet og omsorg fra stabile voksne. 

Det vil videre være ønskelig at den omsorg, hjelp og støtte barnet får i hverdagen vil føre til positive varig utvikling for det enkelte barn. 

Det er et mål om at barna skal føle den tryggheten det har behov for, slik at dette danner et grunnlag for opplæring, forståelse for, og en start på en varig fungering i samfunnet. 

Cura har som mål å møte det enkelte barnets følelser og utviklingsnivå, for med dette å bedre kunne legge til rette for å bearbeide og støtte disse. Cura ser det også som avgjørende at barnet føler mestring, og vil fremme dette ved kartlegging og støtte. 

Det er også et mål at barnet/ungdommen blir gitt forutsetninger og kunnskap som setter det i stand til å håndtere fremtidig selvstendig etablering ( i hybel eller liknende) eller tilbakeføring til hjemmet.

Cura er også forpliktet til å følge opp barnets behov i forhold til eksempelvis PPT, helsetjenester, barnevern, skole, fritidsaktiviteter, kost med mer. 

Cura er bevisst det forholdet hvor den enkelte barnevernstjeneste har definerte målsettinger for det individuelle barnet. Det er grunnleggende for måloppnåelse at ansatte i institusjonen/bofelleskapet er bevisst og sensitiv ovenfor det barnet/ungdommen som til enhver tid er plassert, under hvilken plasseringshjemmel og oppfølging av definert målsetting fra barnevernstjenesten. Det er også avgjørende at involverte parter er godt informert om den informasjon som er relevant under oppholdet.

Det blir lagt stor vekt på trygge relasjoner som et fundament for utvikling, samt å skape rammer og betingelser hvor målet er at barnet/ungdommen arbeider med egen endring og utvikling.

Særskilt tillegg ved atferds plasseringer etter §§6-1 og 6-2:

Curas primære mål er å behandle ungdommens alvorlige og skadelige uttrykk. Cura har som målsetting at ungdommene ved avslutning ikke lenger har høy risiko for videre atferdsvansker og at dette skal være en varig endring.

Cura  arbeider for at ungdommen ved tilbakeføring til familie skal ha gode relasjoner til sin familie, og at de foresatte skal oppleve mestring i sin oppdrager- og foreldrerolle. Videre mål er at ungdommen skal fungere godt i sin skole- eller arbeidssituasjon, at ungdommen skal ha et prososialt nettverk av venner og ha en lovlydig atferd uten bruk av ulovlige rusmidler. 

Arbeidet med å nå målene baseres på grundige kartlegginger av ungdom, familie og nærmiljø. Både i kartleggingen og i behandlingsarbeidet er vi avhengig av å få en god allianse med ungdommen og med familien.

Særskilt tillegg ved akuttplasseringer etter §§6-2 femte ledd, 4-4, 6-2 sjette ledd og 4-1, 4-2:

1. Barnet har fått et tiltak tilpasset deres behov

2. Barnet vet til enhver tid hva som skal skje fremover

3. Barnet opplever å medvirke gjennom å få informasjon, ha innflytelse og få gi tilbakemelding på akuttforløpet

4. Cura skal sikre nødvendig helsehjelp til det enkelte barn i samarbeid med kommunen

5. Barnet opplever å bli tatt godt vare på og behandlet med respekt

6. Barnet opplever mindre stress og uro

7. Alternativer til tvang søkes, og tvang benyttes i avgrenset form

8. Barnet opplever at fortid og nåtid er bundet sammen på en meningsbærende måte

9. Viktige relasjoner for barnet i familie og nærmiljø skal søkes opprettholdt i samarbeid med barneverntjenesten

10. Skole og barnehage opprettholdes i samarbeid med barneverntjenesten. Cura samarbeider med skole/barnehage om barnets daglige pedagogiske tilbud

Cura baserer arbeidet på de 10 kvalitetsindikatorer som er skissert i faglig veileder utgitt fra Bufdir. 

Cura sin hovedoppgave er som tidligere beskrevet med henvisning til Lov om barneverntjenester §1-1. Dette innebærer at Cura primært skal gi trygghet og omsorg for barna som til enhver tid har tilhold der. Det vil også være en avgjørende oppgave å kartlegge barna grundig nok, samt opprettholde kontakt med relevante eksterne instanser, slik at Cura bidrar til at barna får den oppfølging og behandling som de har behov for.

Det vil være vesentlig at ansatte innehar en bred god kompetanse, samt at de skal ha muligheter til å utvide og utvikle denne.

Cura baserer seg ikke på en bestemt teori. Derimot baseres arbeidet på  hvilke faktorer forskning har vist og kjennetegner som effektiv behandling av atferdsvansker.

Basert på nevnte faktorer kan behandlingen likevel relateres til et teoretisk grunnlag for atferdsforandring. Arbeidet baseres på forståelse av problematferd som multideterminert, dvs. at atferden ikke kan tilskrives enkeltårsaker eller kun forhold ved enkeltindivider. Både når det gjelder tiltak i og utenfor bofelleskapet synes det å være viktig at en forstår problematferd som et resultat av samspill mellom individet(ungdommen) og forhold i omgivelsene (familie, venner, og skole/fritid).

faktorer i behandlingsmetodikken i Cura er systematikk, struktur, forutsigbarhet og brukermedvirkning, samt samarbeid med familie, skole og øvrig nettverk.

I løpet av de første ukene av oppholdet gjennomfører Cura kartlegging med barnet/ungdommen for deretter å utarbeide handlingsplaner. Grunnlaget for handlingsplanene er tiltaksplanen fra barneverntjenesten, plasseringsvedtak og risikoområdene som fremkommer i YLS – Scoringen utarbeidet av NIT. 

I samarbeid med den enkelte ungdom utarbeides det ukeplaner med bakgrunn i handlingsplanen. Handlingsplanen er et ”levende” dokument som skal evalueres. Disse evalueringene skal vurderes i ansvarsgruppemøter.  Cura holder ukentlige møter der siste ukes suksesser og utfordringer gjennomgås, samt neste ukes mål og delmål planlegges. Brukermedvirkning av ungdommen tillegges stor verdi og kommer til syne ved at ungdommene deltar og inviteres til medvirkning ved utarbeidelse av ukeplaner og mål. 

Cura driver målrettet og metodisk miljøterapi og har spesifikke metoder i endrings- og behandlingsarbeidet:

  • Atferdsteori
  • Sosial læringsteori.
  • MI (Motiverende Intervju)
  • AART (Adapted Aggression Replacement Training)
  • Tegn økonomi
  • Traumebevisst omsorg