Om oss

Hovedformålet med Cura er å være en bidragsyter i samfunnet for barn som av ulik årsak har det vanskelig.

Cura er en ideell barnevernsaktør, heleid av motiverte eiere som alle har lang fartstid i arbeidet med barn. De har også formell kompetanse innenfor de fagområdene som foretaket engasjerer seg i.

I dag er det mange utfordringer som barn møter i samfunnet, og i noen tilfeller er det behov for at barna er i en annen bosituasjon enn med sin biologiske familie. Andre ganger er dette også en nødvendighet i tilfeller hvor den biologiske familien ikke er tilgjengelig.

Cura retter seg spesielt mot barn som er i aldersgruppen 0-18 år. Og har som mål å ha både et bredt spekter av muligheter og tjenester for barna, samt en god faglig forankring i det tilbudet som gis.

Foretaket tilbyr ulike godkjente tjenester innenfor barnevernssegmentet. Dette kan være:

Fosterhjem, samt oppfølging og avlastning av disse
Bofellesskap/institusjoner for barn som trenger støtte som følge av eksempelvis ulike former for omsorgssvikt og/eller atferdsvansker

Våre tilbud ønsker alle å ha som grunnlag en bevissthet i forhold til resiliens. Det er viktig for oss å kunne skreddersy tilbudet individuelt for den enkelte ungdom/-barn. I tillegg til dette legger vi til rette for ettervern for de ungdommene det skulle være aktuelt for.

Vi vet gjennom forskning at læring krever noen forutsetninger. Kanskje en av de mest vesentlige er at barnet føler trygghet. Opplevelser, eller hendelser som gir barnet en iboende eller periodevis følelse av utrygghet vil også kunne hindre barns mulighet for læring. Dette vil ikke være definert som kun formell faglig læring, men også læring av sosiale koder og ferdigheter som kan bestå av;

selvfølelse: å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv

empati: å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg inn i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk

prososial atferd: å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre

selvhevdelse å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre

selvkontroll: å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelserOm vi skal summere opp grunnleggende verdier som skal være forankret i den enkelte ansatte, og en opplevd virkelighet for barnet skal det bestå av;

 • Trygghet
 • Respekt
 • Likeverd
 • Mestring
 • Forutsigbarhet
 • Omsorg
 • Relasjoner
 • Glede

Avgjørende faktorer som er tilstedeværende for de barn som klarer seg best under vanskelige forhold er barn som;

 • har en trygg tilknytning utenfor familien
 • får hjelp til å bearbeide sine vonde opplevelser
 • får best mulig hjelp til å mestre sin situasjon
 • opplever kontinuitet og sammenheng i livet

Ansatte i Cura ønsker til enhver tid å tilstrebe at barna nettopp møter slike holdninger og verdier i livet sitt.